Antwoord van minister De Block (4 juni 2018)

Minister De Block heeft geantwoord op onze open brief aan haar kabinet. Dit is haar reactie:

Beste leden van de psychologenkring Leuven,

 Ik heb uw verschillende punten aangaande de aankomende financiering van psychologische zorg met veel aandacht gelezen. Vooreerst wil ik u danken voor de bevestiging dat deze stap inderdaad toe te juichen is. Iets wat ik tot nu toe, hoewel dergelijke beleidskeuze reeds jaar en dag terecht werd gevraagd, tot mijn verbazing nog niet had vernomen vanuit de beroepsgroep.

Ik geef graag enkele algemene reflecties en verduidelijkingen mee in antwoord op uw opmerkingen. :

  • In alle beleidsbeslissingen die worden genomen, wordt de reflectie opgestart vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënt inderdaad centraal. Dit is één van de drie peilers in de hervorming van de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorg. Ook in het domein van de geestelijke gezondheidszorg wordt dit principe toegepast. De keuzevrijheid, maar in het algemeen de patiëntenrecht moet ten allen tijde worden bewaakt.
  • De wettelijke bepaling die de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog in mogelijkheid stelt om zelf een diagnose te stellen en in te staan voor de behandeling, zoals de wet van 10 juli stipuleert, wordt geenszins beperkt.
  • De rechtstreekse toegang tot de klinisch psycholoog blijft ook mogelijk. Het feit dat er voor deze financiering wordt gevraagd via doorverwijzing te werken vanuit een huisarts, behandelend psychiater of psychiater mobiel team, maakt het niet onmogelijk dat buiten het vrijgemaakte budget nog steeds patiënten zelf naar een klinisch psycholoog kunnen gaan. Gezien het feit dat we werken met een gesloten en een relatief beperkt budget, moeten wij als overheid drempels invoeren om een overschrijding van dit budget tegen te gaan. De indicatiestelling is hierbij zeer belangrijk. Met de toewijzing van deze middelen willen we er immers voor zorgen dat de juiste zorgen aan de juiste patiënten wordt geboden. Het werken op doorverwijzing zal hier in een belangrijke mate toe bijdragen.
  • Ook ik ben grote voorstander van het bewaken en het vrijwaren van de onafhankelijke positie van de klinisch . Mijn beleidscel zal hiervoor met een vertegenwoordiging van jullie beroepsgroep aan een zo sterk mogelijke kader werken.
  • Het beperkte beschikbare budget maakt dat er automatisch keuzes moeten gemaakt worden, zoals bv. de doelgroep. Neemt niet weg dat ook ik overtuigd ben dat een uitbreiding van budget noodzakelijk zal zijn voor de inclusie van kinderen en jongeren. Wetenschappelijke literatuur en buiten – en binnenlandse ervaring leert ons echter dat kortdurende interventies wel degelijk al een grote impact kunnen opleveren.
  • Uiteraard had ook ik graag meer budgettaire mogelijkheden gekendWe mogen echter wel stellen dat de eerste stap naar terugbetaling werd gezet. Daarenboven is de geestelijke gezondheidszorg, zowel qua wetgeving als financieel, vanaf het begin van deze legislatuur voor mij een prioriteit geweest.

Mijn medewerkers zullen de komende weken in samenwerking met mijn administraties verder werken aan de implementatie van deze belangrijke maatregel.

Ook een vertegenwoordiging van de klinisch psychologen/orthopedagogen zal hier tijdig bij betrokken worden.

Hartelijk,

Maggie De Block