Reactie op antwoord van minister De Block (18 juni 2018)

Beste mevrouw de minister,

Bedankt voor uw reactie.

Na overleg met onze achterban hebben we beslist om het standpunt van onze beroepsorganisatie VVKP verder te onderschrijven. We zullen dan ook mee oproepen om niet in te tekenen op deze maatregel.

De basisidee (terugbetaling van consultaties aan de klinisch psycholoog) is goed maar de uitwerking laat te veel te wensen over zowel voor cliënten, als voor psychologen, als voor de werkdruk en de samenwerking met onze collega’s huisartsen.

We blijven steeds bereid tot medewerking aan een betere maatregel en een betere geestelijke gezondheidszorg voor alle Belgen in respect voor cliënten, psychologen en artsen.

Vriendelijke groeten,

Tine Swyngedouw

Namens de Raad van Bestuur van Psychologenkring Leuven

Antwoord van minister De Block (4 juni 2018)

Minister De Block heeft geantwoord op onze open brief aan haar kabinet. Dit is haar reactie:

Beste leden van de psychologenkring Leuven,

 Ik heb uw verschillende punten aangaande de aankomende financiering van psychologische zorg met veel aandacht gelezen. Vooreerst wil ik u danken voor de bevestiging dat deze stap inderdaad toe te juichen is. Iets wat ik tot nu toe, hoewel dergelijke beleidskeuze reeds jaar en dag terecht werd gevraagd, tot mijn verbazing nog niet had vernomen vanuit de beroepsgroep.

Ik geef graag enkele algemene reflecties en verduidelijkingen mee in antwoord op uw opmerkingen. :

 • In alle beleidsbeslissingen die worden genomen, wordt de reflectie opgestart vanuit het perspectief van de patiënt. De patiënt inderdaad centraal. Dit is één van de drie peilers in de hervorming van de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorg. Ook in het domein van de geestelijke gezondheidszorg wordt dit principe toegepast. De keuzevrijheid, maar in het algemeen de patiëntenrecht moet ten allen tijde worden bewaakt.
 • De wettelijke bepaling die de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog in mogelijkheid stelt om zelf een diagnose te stellen en in te staan voor de behandeling, zoals de wet van 10 juli stipuleert, wordt geenszins beperkt.
 • De rechtstreekse toegang tot de klinisch psycholoog blijft ook mogelijk. Het feit dat er voor deze financiering wordt gevraagd via doorverwijzing te werken vanuit een huisarts, behandelend psychiater of psychiater mobiel team, maakt het niet onmogelijk dat buiten het vrijgemaakte budget nog steeds patiënten zelf naar een klinisch psycholoog kunnen gaan. Gezien het feit dat we werken met een gesloten en een relatief beperkt budget, moeten wij als overheid drempels invoeren om een overschrijding van dit budget tegen te gaan. De indicatiestelling is hierbij zeer belangrijk. Met de toewijzing van deze middelen willen we er immers voor zorgen dat de juiste zorgen aan de juiste patiënten wordt geboden. Het werken op doorverwijzing zal hier in een belangrijke mate toe bijdragen.
 • Ook ik ben grote voorstander van het bewaken en het vrijwaren van de onafhankelijke positie van de klinisch . Mijn beleidscel zal hiervoor met een vertegenwoordiging van jullie beroepsgroep aan een zo sterk mogelijke kader werken.
 • Het beperkte beschikbare budget maakt dat er automatisch keuzes moeten gemaakt worden, zoals bv. de doelgroep. Neemt niet weg dat ook ik overtuigd ben dat een uitbreiding van budget noodzakelijk zal zijn voor de inclusie van kinderen en jongeren. Wetenschappelijke literatuur en buiten – en binnenlandse ervaring leert ons echter dat kortdurende interventies wel degelijk al een grote impact kunnen opleveren.
 • Uiteraard had ook ik graag meer budgettaire mogelijkheden gekendWe mogen echter wel stellen dat de eerste stap naar terugbetaling werd gezet. Daarenboven is de geestelijke gezondheidszorg, zowel qua wetgeving als financieel, vanaf het begin van deze legislatuur voor mij een prioriteit geweest.

Mijn medewerkers zullen de komende weken in samenwerking met mijn administraties verder werken aan de implementatie van deze belangrijke maatregel.

Ook een vertegenwoordiging van de klinisch psychologen/orthopedagogen zal hier tijdig bij betrokken worden.

Hartelijk,

Maggie De Block

Brief aan Maggie De Block

Beste collega’s,

Bij deze de brief die we hebben overhandigd aan de minister en aan de pers:

Beste mevrouw De Block,

De Psychologenkring Leuven nodigt u uit om met ons in gesprek te gaan. We zijn voor de terugbetaling van psychologen en juichen het toe dat u daar stappen rond onderneemt maar de concrete uitwerking in de maatregel van vrijdag 18/05/18 stoot ons tegen de borst.

Daarom ons tegenvoorstel. We zijn voor:

 • De patiënt staat centraal en heeft de regie over de eigen gezondheidszorg
 • Keuzevrijheid van de patiënt of hij wel of niet via een huisarts gaat voor doorverwijzing
 • Mogelijkheid tot rechtstreekse toegang van de patiënt tot de psycholoog
 • Mogelijkheid tot kennisgeving aan de huisarts mits akkoord van de patiënt
 • Respect voor de psycholoog als autonome zorgverstrekker, dit impliceert dat “de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden” (KB 78) behoort tot het takenpakket van de psycholoog
 • Terugbetaling van consultaties bij de psycholoog voor alle patiënten dus geen discriminatie van bepaalde patiëntengroepen of bepaalde werkvormen (individuele, echtpaar-, gezins- en groepsgesprekken)
 • Begrip voor het feit dat een veranderingsproces tijd vraagt en werken onder druk van 2 x 4 sessies niet bevorderend is voor het groeiproces van de patiënt
 • Huisarts als eerstelijns zorgverstrekker voor medische problemen en psycholoog als eerstelijns zorgverstrekker voor de geestelijke gezondheid en een goede samenwerking tussen beide autonome zorgberoepen
 • Een faire verloning in overeenstemming met de reële werktijd en met een masterdiploma gevolgd door permanente bijscholing, supervisie en intervisie
 • De onafhankelijke positie van zelfstandige psychologen en geen schijnzelfstandige in dienst van een ziekenhuis
 • Gezien het huidige totale budget voor terugbetaling beperkt is: terugbetaling van elke patiënt van 34 euro per sessie voor 8 sessies per jaar met een vrije sessieprijs (minimum 45 euro)
 • Engagement om op zoek te gaan naar hogere budgetten zodat uitbreiding van terugbetaling voor langdurige processen en hogere terugbetaling mogelijk wordt in de nabije toekomst
 • Engagement om budget in overeenstemming te brengen met de grote nood van de Belgische bevolking aan een betaalbare geestelijke gezondheidszorg

We kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Raad van Bestuur Psychologenkring Leuven:
Tine Swyngedouw, voorzitter
Evelyne Vereecke, ondervoorzitter ELZ Leuven
Leontien Jansen, ondervoorzitter ELZ Leuven Zuid
Marijke Porta, ondervoorzitter ELZ Leuven Noord
Catherine Vanthemsche, penningmeester
Michel Lahaye, secretaris

Aukje Eurlings, bestuurslid
Johan Helon, bestuurslid
Kristel Vandeput, bestuurslid
Trudy Havermans, bestuurslid

An Adriaens
An Henrard
An Houben
An Swartenbroekx
Anna Mamaliga
Anne Hermans
Annelore Roose
Bob Thomas
Catherine Estas
Claude Missiaen
Elke Dello
Els Verheyen
Enriqueta Aranda
Esra Tiren
Esther Vandebosch
Eveline De Blauwer
Hadewijch Elsen
Hadewich De Meulemeester
Hans Swinnen
Helen Ducheyne
Hilde Christiaens
Ilse vandervelden
Ingrid Debeurme
Ingrid De Wilde
Jan Norré
Jos Peeters
Karine Van Tricht
Karolien Meyers
Kathleen Segers
Kathy Vereecken
Katleen Janssens
Kirsten Plessers
Liesbet Van Houdenhove
Lisbeth Neven
Marieke Weckhuyzen
Marijke Potargent
Mariska Christianen
Martine Lambrechts
Martine Vanrolleghem
Michiel Panis
Monica Carlon
Morgane Hubin
Nadine Haesendonck
Nathalie Debaene
Nathalie Van Noyen
Nele Stinckens
Orfee Callebert
Patrick Engelhardt
Sabine Poel
Sarah Moons-Meurrens
Siebrecht Vanhooren
Sien Schraepen
Sofie Michielsen
Sofie Reusens
Sofie Verdegem
Suzy Van der Meeren
Sylvie Broos
Tamara Schrijvers
Tineke Stuyven
Walter Van Horebeek
Winde Hermans
Zara Van de Ven,

Leuvense psychologen